Rozpoczynając działalność gospodarczą w gastronomii, musimy pamiętać o tym, że nasz lokal powinien spełnić liczne, restrykcyjne wymogi sanepidu. Ogólne wymagania sanitarno-higieniczne, które musi spełnić lokal gastronomiczny regulują akta prawne. Dlatego zanim otworzymy swój lokal warto zapoznać się wymogami prawnymi jakie powinien spełniać.

– Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
– Rozporządzenie  (WE) NR 178/2002 Parlamentu  Europejskiego i RADY z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności
– Rozporządzenie (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Jakie wymogi sanepidu powinien spełniać lokal gastronomiczny?

Następnym etapem tuż po zapoznaniu się z w wymogami prawnymi i znalezieniu miejsca dla naszego lokalu gastronomicznego, jest zgłoszenie naszego projektu do lokalnego oddziału sanepidu (Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna) bądź rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych celem uzyskania pozytywnej opinii.

Chcąc otworzyć lokal gastronomiczny powinniśmy pamiętać także o bardzo istotnych elementach z punktu widzenia inspektorów Sanepidu oraz zasad BHP w gastronomii:

– Każdy pracownik lokalu gastronomicznego musi posiadać aktualną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną, która potwierdza jego dobry stan zdrowia i gwarantuje, że nie ma żadnych przeciwwskazań natury epidemiologiczno-medycznej do zatrudnienia tej osoby.

– Wszelkie sprzęty kuchenne mające kontakt z produktami spożywczymi muszą posiadać atest PZH a więc Państwowego Zakładu Higieny

– Woda bieżąca w lokalu musi spełniać normy, w sytuacji kiedy nie jest dostatecznie czysta należy zainstalować odpowiednie filtry

– Lokal, w którym restaurator zamierza prowadzić swój biznes musi spełniać także szereg innych warunków.  Ściany muszą być łatwe do czyszczenia najlepiej pomalowane trwałą farbą w jasnych kolorach, sufity w części, gdzie przygotowuje się produkty spożywcze nie mogą być niżej, niż na wysokości 3,3m, a w pozostałych pomieszczeniach lokalu 2,5m.

– W lokalu powinno znaleźć się także osobne pomieszczenie przeznaczone do mycia brudnych naczyń.

– Produkty spożywcze muszą być przechowywane w odpowiedni dla nich sposób, tak aby jak najdłużej zachowywały świeżość.

Nowe przepisy dotyczące alergenów

Z dniem 13 grudnia 2014 r weszły w życie nowe przepisy według których wszystkie lokale gastronomiczne zobowiązane są informować klientów, jeżeli oferowane przez nich dania zawierają składniki najczęściej wywołujące alergie.

Sanepid w restauracji

Sanepid może skontrolować każdy punkt gastronomiczny, który posiada w obrocie środki żywnościowe. Inspektorzy w ramach swoich uprawnień mają możliwość nałożenia mandatu karnego, natomiast w skrajnych przypadkach nawet prawo zamknąć lokal do momentu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Za samo uchylanie się od kontroli grozi grzywna bądź kara więzienia.

Często restauratorzy pytają czy ich lokal może zostać skontrolowany bez zapowiedzi. Otóż według polskich przepisów, kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej musi być zapowiedziana. Od momentu zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia kontroli sanepid ma 7-30 dni na podjęcie czynności kontrolnych, są jednak wyjątki. Mowa tutaj o sytuacjach nagłych np. zagrożenia zdrowia lub życia co w praktyce oznacza natychmiastową kontrolę bez zapowiedzianej wizyty.

Kontrola w lokalu gastronomicznym musi być przeprowadzona w obecności właściciela bądź osoby przez niego upoważnionej. Inspektor oprócz legitymacji, powinien przedstawić dokładnie określony cel kontroli. Ma to szczególne znaczenie w przypadku niezapowiedzianych wizyt, niesprecyzowanie celu przez inspekcję może być podstawą do odmowy na wpuszczenie sanepidu do lokalu.

Przemyślany biznes

Przepisów i wymogów jakie każdy lokal gastronomiczny już na starcie musi spełnić jest bardzo wiele. Jednak wszystko zależy od naszego przygotowania, dobrego zorganizowania, dobrze sporządzonego biznesplanu, przedsiębiorczej smykałki.

Przestrzeganie niezbędnych przepisów da nam poczucie bezpieczeństwa, zniweluje ewentualne problemy związane z funkcjonowaniem lokalu, uchroni nasz biznes przed niepowodzeniem, będzie z pewnością prostszą drogą do uzyskania sukcesu.