Działalność w branży gastronomicznej niewątpliwie łączy się ze sprzedażą alkoholu. Często zdarza się nawet, że powodzenie lokalu zależy właśnie od uzyskania aktu administracyjnego o nazwie – koncesja na alkoholChcąc prowadzić sprzedaż napojów alkoholowych każdy restaurator powinien mieć takie zezwolenie.

Szczegółowe kwestie związane ze sprzedażą napojów alkoholowych, dotyczące ​wymagań, dokumentów, opłat​y regulowane są przepisami Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz stosownymi uchwałami i zarządzeniami rady gminy/miasta.

Jak dostać pozwolenie?

Restaurator ubiegający się o sprzedaż napojów alkoholowych powinien w pierwszej kolejności wystąpić o jego pozwolenie, które wydane jest na podstawie wniosku przedstawionego w urzędzie miasta bądź gminy w którym ma być prowadzona sprzedaż. ​W składanym dokumencie należy przedstawić wszelkie dane siedziby firmy wraz z uwzględnieniem rodzaju pozwolenia o jakie chcemy się ubiegać.

Rodzaje zezwoleń

Zanim wystąpimy z wnioskiem o zezwolenie na sprzedaż alkoholu powinniśmy zastanowić się nad tym jaki alkohol zamierzamy sprzedawać w naszym lokalu. Istnieją trzy rodzaje rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a ich wyznacznikiem jest sama moc trunków.

Zezwolenie „A” ​– zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu (PIWO);

Zezwolenie „B” ​– zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 8% alkoholu (WINO);

Zezwolenie „C”​ – zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu (WÓDKA);

Zezwolenia te wydawane są oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy dotyczącymi zasad usytuowania miejsc sprzedaży i ustalonego limitu zezwoleń.

Koncesja na alkohol na czas określony

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu jest wydawane na czas określony. Wszystko zależy od rodzaju prowadzonej działalności. W przypadku handlu detalicznego wydawane jest na czas:

nie dłuższy niż 2 lata ­ w przypadku alkoholi o zawartości do 4,5 proc. alkoholu oraz na piwa, a także o zawartości powyżej 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu, z wyjątkiem piwa

nie dłuższy niż 1 rok ­ w przypadku napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 proc. alkoholu.

Po jego upływie każdy restaurator powinien zwrócić się do organu gminy bądź miasta z wnioskiem o przedłużenie zezwolenia.

Opłaty za koncesję

Właściciel restauracji, który po raz pierwszy ubiega się o zezwolenie, musi uprzednio wpłacić na rachunek bankowy gminy/miasta kwotę zależną od rodzaju koncesji, o jaki się stara. Co istotne, jeśli zamierza sprzedawać wszystkie rodzaje alkoholi, musi wnieść opłatę za każdy z nich.

Opłata roczna za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:

 525 zł ​  na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa

 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu
(z wyjątkiem piwa)

2 100 zł ​  na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

Poza tym, co roku musi również oddawać gminie procent od sprzedaży poszczególnych napojów ponad wyznaczony limit

37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa ­ opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) ­ opłata wynosi 1,4% ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu ­ opłata to 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Kary za brak zezwolenia

W sytuacji kiedy właściciel restauracji nie posiada koncesji na alkohol czyli zgody na sprzedaż, a mimo to pozostawi go w obiegu sprzedaży popełnia przestępstwo zagrożone karą grzywny. Wysokość kary grzywny ustala sąd w granicach od 10 do 2000 złotych w zależności od dochodów sprawcy, warunków rodzinnych i sytuacji majątkowej. Grzywna za niedopełnienie tego obowiązku może wynieść od 100 złotych do nawet 720 tysięcy.

Co więcej w niektórych przypadkach sąd może także zasądzić przepadek, a więc przejęcie alkoholu przez Skarb Państwa jak również zakazać właścicielowi restauracji prowadzenia w przyszłości działalności polegającej na sprzedaży alkoholu.

Cofnięcie koncesji

Organem uprawnionym do cofnięcia zezwolenia jest ten, który jednocześnie wydał pozwolenie a więc wójt/ burmistrz/prezydent. Artykuł 18 ust. 10 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedstawia i określa przypadki, w których zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży może zakończyć swój byt przed upływem okresu, na jaki zostało udzielone.

Koncesja na alkohol może zostać odebrana w przypadku nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

a) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;

b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18 % alkoholu w ośrodkach szkoleniowych oraz w domach wypoczynkowych.

Taka ciekawostka…

Według Światowej Organizacji Zdrowia jeden punkt sprzedaży alkoholu powinien przypadać na 1­1,5 tys. mieszkańców tymczasem w Polsce ten wskaźnik wynosi 265. Jak złośliwi twierdzą ­alkohol jest w Polsce łatwiej dostępny niż chleb.