Kasy fiskalne online 2021 – Co musisz wiedzieć?

Kasy fiskalne online i drukarki fiskalne online to nowy rodzaj urządzeń fiskalnych, które poprzez internet komunikują się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Kasy online od kiedy?

Według  ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, do obowiązku prowadzenia ewidencji za pośrednictwem kas online podatnicy byli zobowiązani w terminach: 30 czerwca 2020 r. oraz 31 grudnia 2020 (w zależności od branży). Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, terminy te zostały jednak przesunięte:

 1. Na dzień 1 stycznia 2021 roku dla:
  – świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz dla,
  – sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu.
 2. Na dzień 1 lipca 2021 roku świadczenia usług:
  – fryzjerskich,
  – kosmetycznych,
  – budowlanych,
  – w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  – prawniczych,
  – związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Ile wynosi ulga na zakup drukarki fiskalnej online?

Ulga na zakup drukarki fiskalnej przysługuje w kwocie odpowiadającej 90% wartości netto drukarki, jednak nie większej niż 700 zł.

Warunki, które musi spełnić podatnik, aby móc ubiegać się o zwrot z za zakup drukarki fiskalnej, to:

 1. w obowiązującym terminie rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online jeżeli podatnika objął obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży lub
 2. dobrowolnie rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej online, jeżeli podatnika nie objął dotychczasowego obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy oraz nie używał wcześniej kas rejestrujących lub kas (z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii) do prowadzenia ewidencji sprzedaży,
 3. posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą. 

Czynni podatnicy VAT rozliczają ulgę w pliku JPK_V7. Ulga może zostać rozliczona nie wcześniej niż w deklararcji za okres, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy drukarki fiskalnej online. Ustawodawca dopuszcza jednak możliwość rozliczania ulgi w późniejszych okresach.

Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT, aby uzyskać zwrot jako ulga na zakup drukarki fiskalnej, musza złożyć wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Dane, które powinny być zawarte w takim wniosku, oraz załączniki, które przedsiębiorca powinien do niego dodać, określa § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Kliknij tutaj (LINK)

Co z internetem?

Kasy fiskalne online wymagają połączenia z internetem i każdy użytkownik musi zapewnić stały dostęp do internetu. Dzięki temu kasa może łączyć się z Repozytorium. W praktyce oznacza to, że w przypadku braku dostępu do internetu (np. chwilowa awaria łącza) nie możesz prowadzić sprzedaży.

W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach np. z powodu stałego braku dostępu do internetu w miejscu prowadzenia działalności, możesz uzyskać zgodę Urzędu Skarbowego na łączenie się z Centralnym Repozytorium Kas w innych, w z góry ustalonych z Urzędem Skarbowym terminach.

Mam foodtrucka, co teraz? Czy kasy fiskalne online też mnie dotyczą?

Nic. Nowe przepisy nie obejmują mobilnych placówek gastronomicznych, zatem nie musisz nic zmieniać.

Jakie jeszcze zmiany?

Ustawodawca wprowadzając nowe regulacje związane z kasami online, dorzucił też kilka nowych:

Oświadczenie o przeszkoleniu

Jako podatnik, jesteś zobowiązany zapoznać osobę prowadzącą ewidencję (obsługującą kasę), przed rozpoczęciem jej prowadzenia bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego. Musisz poinformować także jakie są skutki ich nieprzestrzegania.

Osoba ta, musi złożyć odpowiednie oświadczenie na piśmie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji. Jest to o tyle istotne, że w przypadku kontroli, nie mając takiego oświadczenia od pracownika, ponosisz pełną odpowiedzialność za niewydanie paragonu.  Sytuacja wygląda identycznie w przypadku innych uchybień we właściwej ewidencji sprzedaży.

Wzór informacji oraz oświadczenia pobierzesz Tutaj.

Kiedy?

– nowi pracownicy przed rozpoczęciem ewidencji sprzedaży na kasie
– do 31 maja 2019 r. pracownicy zatrudnieni przed 1 maja 2019 r.

Obowiązkowy przegląd

Jak dotychczas, obowiązkowy przegląd musi zostać wykonany nie rzadziej niż raz na 24 miesiące. Nowy jest sposób rejestracji wykonanych przeglądów. Informacja taka trafia także do Centralnego Repozytorium Kas.

Urząd Skarbowy ma od razu informację o tym że dany podatnik nie dopełnił obowiązku wykonania przegląduKara za brak przeglądu wynosi – 300 zł od urządzenia.

Odczyt pamięci fiskalnej ze starej kasy

Jako podatnik musisz zachować dane z pamięci chronionej starej kasy a protokół z odczytu wykonywany jest w serwisie (bez udziału US). Nie jak dotychczas w miejscu wskazanym przez Urząd (najczęściej siedziba US). Podatnik jest zobowiązany do dostarczenia protokołu odczytu do US w ciągu 5 dni od jego przeprowadzenia.

Kasy fiskalne online. Czy mam się czego obawiać?

CRK czyli Centralne Repozytorium Kas

Kasy fiskalne online zapewniają możliwość przesyłania informacji do Centralnego Repozytorium Kas za pośrednictwem dowolnego łącza internetowego umożliwiającego transfer danych między kasą a rejestrem. Co ważne, system ten odbiera i gromadzi informacje z kas fiskalnych online w celach analitycznych i kontrolnych.

Repozytorium gromadzi szereg danych m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

Kasy łączą się z Repozytorium co dwie godziny. Jest to domyślny czas, jednak CRK może zmieniać ten harmonogram połączeń. Co więcej, odbywa się to bez wiedzy użytkownika.

Czy to coś zmieni?

Sztandarowy przykład Ministerstwa Finansów: na tej samej ulicy dwóch podatników z tej samej branży prowadzi biznes. Jeden rejestruje sprzedaż na kasie, drugi – okazjonalnie w związku z czym nie odprowadza części podatku. Zmiana ma wymusić na tym drugim rejestrację wszystkich transakcji a co za tym idzie uczciwą konkurencję – ale czy tak będzie w rzeczywistości?

 

zamówienia online dla restauracji